Our Students

NameClass/SectionFather's Name
Brijesh Kumar Singh11 _AShri. Vijay Bahadur Singh
Sapna Yadav11 _ASri Dailu Ram Yadav
Shubham Tripathi11 _AMr. Lomash Tripathi